Διδασκαλία Μέσου Όρου Αριθμών

Διδασκαλία Μέσου Όρου Αριθμών
1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα Excel
2. Γράφω το όνομα και επίθετό μου
3. Δημιουργούμε τις στήλες με τίτλους:
Μάθημα, Α’ Τρίμηνο, Β’ Τρίμηνο, Γ’ Τρίμηνο, Σύνολο Μαθήματος, Μέσος Όρος Μαθήματος
4. Γράφω σε κάθε στήλη τους Βαθμούς των μαθημάτων στα τρία τρίμηνα
5. Βρίσκω το Σύνολο Μαθήματος χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Σ
6. Βρίσκω το Μέσο Όρο Μαθήματος διαιρώντας το Σύνολο Μαθήματος διά 3
7. Βρίσκω το ΣΥΝΟΛΟ Μέσων Όρων όλων των μαθημάτων, αθροίζοντας τους μέσους όρους όλων των μαθημάτων με τη συνάρτηση Σ
8. Βρίσκω το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων διαιρώντας το ΣΥΝΟΛΟ Μέσων Όρων με τον αριθμό των μαθημάτων
9. Μαρκάρω τη στήλη των Μαθημάτων και τη στήλη των Μέσων Όρων Μαθημάτων και δημιουργώ μια γραφική παράσταση (ραβδόγραμμα ή πίτα)

Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη ΠΕ70 Α.Μ. 592715